-->

ระบบเชื่อมมีกี่ชนิด

 

  การแบ่งประเภทกรรมวิธีการเชื่อมโลหะตามสมาคมการเชื่อมอเมริกา 
                                                      ที่มา  :  AWS.1995  หน้า  3 – 2


    การแบ่งประเภทของการเชื่อมโลหะตามสมาคมการเชื่อมอเมริกา  (American Welding Society : AWS)   ได้จัดแบ่งกรรมวิธีการเชื่อมและกรรมวิธีการเชื่อม
ต่อเนื่อง  จำนวน  12  ประเภทหลัก  และแบ่งเป็นกรรมวิธีย่อย ๆ อีก  จำนวน  50  ชนิด  
แต่ในที่นี้จะแนะนำเพียง  6  ประเภทหลัก     


    1  การเชื่อมแก๊ส  (Oxy  fuel  gas  Welding  : OFW) ประกอบด้วยกรรมวิธีการเชื่อมต่างๆ  ดังนี้ 
    1.1  การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน-อากาศ (Air acetylene  Welding : AAW)
    1.2  การเชื่อมออกซิอเซทิลีน  (Oxyacetylene  Welding : OAW)
    1.3  การเชื่อมออกซีไฮโดรเจน (Oxyhydrogen  Welding : OHW)
    1.4  การเชื่อมแก๊สใช้แรงกด  (Pressuregas Welding : PGW)


    2 การเชื่อมด้วยความต้านทาน  (Resistance  Welding : RW)  ประกอบด้วยกรรมวิธีการเชื่อมต่าง  ๆ  ดังนี้ 
    2.1การเชื่อมวาบ  (Flash Welding  :  FW)
    2.2การเชื่อมปุ่มยื่น  (Projection  Welding : HFRW : PW)
    2.3การเชื่อมตะเข็บ – ความถี่สูง  (Resistance Seam Welding – High Frequency : RSEW - HF)
    2.4การเชื่อมตะเข็บ – เหนี่ยวนำ  (Resistance Seam Welding – Induction : RSEW – I)
    2.5การเชื่อมจุด  (Resistance Spot Welding  :  RSW)
    2.6การเชื่อมอัฟเสท (Upset Welding  :  UW)
    2.7การเชื่อมอัฟเสท – ความถี่สูง  (Upset Welding  - High Frequency :  UW - HF)
    2.8การเชื่อมอัฟเสท – เหนี่ยวนำ  (Upset Welding - Induction :  UW - I)


    3   การเชื่อมอาร์ก (Arc Welding : AW)  ประกอบด้วยกรรมวิธีต่างๆดังนี้
    3.1การเชื่อมไฮโดรเจนอะตอม  (Atomic Hydrogen Welding :  AHW)
    3.2การเชื่อมอาร์กลวดเปลือย  (Bare Metal Arc Welding : BMAW)

    3.3การเชื่อมอาร์กคาร์บอน (Carbon Arc Welding : CAW)
                1.ใช้แก๊ส (Carbon Arc Welding – Gas : CAW-G)
                2.ใช้สารพอกหุ้ม  (Carbon Arc Welding – Shielded :    CAW – S)
                3.ใช้แท่งคู่ (Carbon Arc Welding – Twin : CAW-T)
    3.4การเชื่อมไฟฟ้าแก๊สคลุม (Electro Gas – Welding : EGW)
    3.5การเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์ (Flux Cored Arc Welding : FCAW)
    3.6การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc Welding : GMAW)

 1. การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม – อาร์กพัลล์ (Gas Metal Arc Wilding – Pulsed Arc : GMAW – P)
 2. การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม – อาร์กลัดวงจร (Gas Metal Arc Welding –Short CuicuitingArc:GMAW – S)

    3.7การเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (Gas Tungsten Arc Welding : GTAW) 

 1. การเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม – อาร์กพัลส์ (Gas Tungsten Arc Welding – Pulsed Arc : GTAW – P)
  3.8การเชื่อมอาร์กพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW)
  3.9การเชื่อมใต้พลักช์  (Submerged Arc Welding : SAW)
  3.10  การเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์  (Shielded Metal ArcWelding : SMAW)
  3.11  การเชื่อมสลัก  (Stud  Welding  : SW)

     การเชื่อมในสถานะของแข็ง  (  Solid State Welding : SSW)  ประกอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ  ดังนี้
  4.1การเชื่อมกดเย็น ( Cold Welding  :  CW)
  4.2การเชื่อมแพร่  ( Diffusion Welding : DFW)
  4.3การเชื่อมอัดระเบิด ( Explosion Welding : EXW)
  4.4การเชื่อมทุบ (Forge Welding : FOW)
  4.5การเชื่อมอัลตราโชนิก  (Ultrasonic Welding  :  USW)
  4.6การเชื่อมเสียดทาน  (Friction  Welding : FRW)
  4.7การเชื่อมกดร้อน  (Hot  Pressure  Welding : HPW)
  4.8การเชื่อมหมุน  (Roll  Welding : ROW)

    5การเชื่อมแบบอื่น ๆ  (Other – Welding) ประกอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ  ดังนี้ 
    5.1การเชื่อมด้วยลำอิเล็กตรอน  (Electron  Beam  Welding : EBW)
    5.2การเชื่อมไฟฟ้าสแลกคลุม ( Electroslag  Welding : ESW)
    5.3การเชื่อมแบบโฟลว์ (Flow Welding : FLOW)
    5.4การเชื่อมเหนี่ยวนำ  (Induction  Welding  :  IW)
    5.5การเชื่อมด้วยเลเซอร์  (Laser Beam Welding  :  LBW )
    5.6การเชื่อมเทอร์มิท (Thermit  Welding : TW)
    5.7การเชื่อมกระทบ (Percussion Welding : PEW)
   
    6
    การแล่นประสาน  (Brazing : B)  ประกอบด้วยกรรมวิธีในการแล่นประสานแบบต่าง ๆ  ดังนี้ 

    6.1การแล่นประสานเป็นกลุ่ม (Block Brazing : BB)
    6.2การแล่นประสานแพร่  (Diffusion Brazing : DFB)
    6.3การแล่นประสานแบบจุ่ม (Dip Brazing : DB)
    6.4การแล่นประสานในเตา (Furnace Brazing : FB)
    6.5การแล่นประสานเหนี่ยวนำ  (Induction Brazing : IB)
    6.6การแล่นประสานอินฟาเรด (Infrared Brazing : IRB)
    6.7การแล่นประสานด้วยความต้านทาน (Resistance Brazing : RB)
    6.8การแล่นประสานด้วยเปลวไฟ (Torch Brazing : TB)
    6.9การแล่นประสานคาร์บอนอาร์ก (Twin Carbon Arc Brazing : TCAW)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://replicainspection.blogspot.com 25/8/56

Visitors: 154,484