-->

ส่วนประกอบของหัวตัดแก๊ส

ส่วนประกอบของหัวตัดแก๊ส

 

 

อุปกรณ์การตัดแก๊ส

อุปกรณ์การตัดแก๊ส ชนิดตัดด้วยมือ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ดังนี้
1. หัวตัด

2. ปลายหัวตัด (Cutting Tips) เพื่อตัดวัสดุที่ความหนาต่าง ๆ กัน

3. ท่อแก๊สและเชื้อเพลิง

4. ตัวควบคุมความดัน

5. ถังแก๊สและถังเชื่อม

6. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น แว่นตา , ถุงมือ , เสื้อผ้ากันความร้อน

7. คู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต

หัวตัดแก๊สมีหน้าที่ดังนี้
1) ควบคุมอัตราการไหลและส่วนผสมของเชื้อเพลิงและออกซิเจน
2) ควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน
3) จ่ายแก๊สผ่านปลายหัวตัดให้เพียงพอต่อการ Preheat และการตัด ซึ่งการควบคุมจะทำโดยผู้ใช้งานและการออกแบบหัวตัดและปลายหัวตัด โดยหัวตัดแก๊สจะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานที่ต้องการตัด ส่วนปลายหัวตัดจะขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ และประเภทของงานที่จะตั

หัวตัดแก๊สมี 2 ประเภท
1. Mixing type ออกซิเจนและเชื้อเพลิงสำหรับการ Preheat จะได้รับการผสมกันที่ภายในปลายหัวตัด (Tip)

2. Premix Type ส่วนผสมจะได้รับการผสมกับภายในหัวตัดซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 Positive จะใช้กับแก๊สที่มีแรงดันสูงที่สามารถส่งเข้าสู่หัวตัดได้เอง

2.2 Low Pressure Type หรือ Injector Type ใช้กับแก๊สที่มีแรงดันต่ำกว่า 2 Psig เช่น แก๊สธรรมชาติ โดยแก๊สจะถูกดึงผ่านคอคอด (Ventury)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://engineerknowledge.blogspot.com27/8/56

 

Visitors: 140,149